Vägen är gårdens ansikte utåt

Vägen är gårdens ansikte utåt

I den här guiden har vi samlat information från användare, kunder, egen kompetens och erfarenhet kring hur du sköter din väg på bästa sätt. Alltifrån hur du håller vägen i bra skick, till snöröjning och klippning av vägkanter.

 

1. Underhåll av väg

Grunden är att vägen måste vara väldränerad. Diken och vägens lutning viktig så vatten inte samlas på vägbanan, det leder till gropbildning och att gruset stänker ut i dikena.

 

Se därför till diken och avrinningar, vägtrummor och dräneringsbrunnar. Med ett grävaggregat till traktor eller med en gripskopa till skogskranen kommer du långt, men är underhållet eftersatt kan det behövas en grävmaskin.

 

Var mycket noga med att inte försöka återanvända material från dikesrensningarna. Med ett högt grusinnehåll kan det vara frestande, men det följer alltid med jord och jorden leder till gropbildningar i vägen! Kör bort massorna och använd som fin fyllning någon annanstans.

 

Grusväg_grop_hål_680x450.jpg

 

Med diken och dräneringar i fint skick kan du börja se över vägkroppen, är vägen väldigt nedsliten måste du börja med ett bärlager.

 

Lastbilen sprider ut ett lager om 5-10 cm, detta kan behövas jämnas ut med hjälp av ett traktormonterat schaktblad eller en väghyvel. När detta lager är sammanpackat och jämnt lägger du på ett slitlager, lämpligen 1-18 mm kross, denna fraktion är även lämplig att underhållsgrusa med.

 

Ställ krav på grusleverantören, ofta när det rör sig om krossat material tenderar du att få alldeles för lite fint grus iblandat. Detta gör att det grövre gruset rullar helt sonika av och ned i diket. När ni beställer grus var då tydliga med att ni vill ha en jämn fördelning av fraktionen, inget kantlass!

 

När vägen är i gott skick tar det allmänna underhållet över i form av hyvling och sladdning samt klippning av sly och gräs i dikeskanterna.

 

27-V18ATV 680x450.jpg

 

När vägen är regnvåt är det lättare att sladda då gruset lättare följer med. Vägsladden är ett ganska lätt redskap i förhållande till en väghyvel.

 

Med lite mer avancerade vägsladdar som har inställningsmöjligheter kan du sladda vägen så att du erhåller en bombering. Bombering innebär att vägen är som högst i mitten och lutar ut mot kanterna. Vägen bör luta cirka 5 procent, för att förhindra att regnvattnet stannar kvar på vägbanan och tränger ner i vägkroppen.

 

Då sladden är relativt lätt kan du någon gång per år behöva använda en väghyvel som hyvlar igenom slitbanan ordentligt, detta för att förenkla och förbättra resultatet av sladdningen.

 

Schaktblad grusväg 680x450.jpg

 

Oavsett vad du väljer för metod måste det finnas grus att bearbeta, grusa vägen på våren så riskerar du inte att snöploga ut det lösa gruset i diket.

 

På sommaren kan du behöva salta vägen för att den inte ska ryka på grund av damm, saltet gör även vägen hårdare och mer tålig för nötning utan att gropar uppstår.

 

Saltar gör du med samma redskap som du sandar med, alltifrån ATV-bogserade maskiner till stora traktormonterade och självlastande sandspridare.

 

2. Klippning av vägkanter

Under växtsäsongen kan du även behöva klippa vägdikena, dels för det estetiska, men även för att hålla undan sly som annars tar över och växer in över vägen. Gäller det allmän väg finns det också vissa regler att efterleva som t ex ex antal meter från korsning, hur många gånger per år du ska klippa osv.

 

Det finns stora fördelar med att klippa i korsningar. Även vägens avvattning och dränering förbättras vid regelbunden klippning.

 

Det finns olika redskap att slå med, allt ifrån smått till stora kättingröjare för större traktorer som slår av upp till tio cm tjockt sly.

 

Lupiner_väg_680x450.jpg

 

Har du mycket lupiner i vägdikena? Det är bra att slå bort dessa då de inte utgör en naturlig del av vår flora utan riskerar tränga ut andra inhemska arter.

 

Intill skogsbilvägar där sly tenderar att hänga in över vägen och repa större bilar finns klippaggregat att fästa på frontlastaren för att enkelt hålla vägen fri, annars hänvisar vi till röjsåg eller motorsåg.

 

35-HKKF 680x450.jpg

 

3. Snöröjning

Den viktigaste förberedelsen inför vintern är att sätta upp snökäppar. Snökäpparna hjälper dig när du skall ploga då det kan vara omöjligt att se vad som är väg eller dike när snön har drivit igen. Märk ut infarter, hinder och vägkanter, 50-100 m mellan pinnarna beroende på vägens beskaffenhet. Reflextvånget på käpparna är sedan 2004 borttaget men är till stor hjälp vid plogning i mörker. Käppar finns från vanliga granruskor till färgade plastkäppar med reflexer.

 

Väg_vinter_snökäppar_680x450.jpg

 

En annan förberedelse är att ha ett lager med saltad sand, antingen på betonggolv under tak eller under en presenning, väderskyddat och med ett fast underlag som möjliggör lastning utan att föroreningar kommer med i sanden, dessa riskerar annars att orsaka driftstopp i sandspridaren.

 

Snöröjning utförs med en mängd olika redskap som snöblad monterad på ATV, snöslunga monterad på ATV eller traktor, olika redskap för traktorer, vikplog, diagonalblad, schaktblad eller snöskopa på traktorns frontlastare. Se vårt stora sortiment av snöbekämpningsredskap  här.

 

Vad du nu väljer och har behov av så gäller tillverkarens rekommendationer och inställningar av släpskor, slitstål och olika former av påkörningsskydd.

 

Anpassa hastigheten, viktigt vid första plogningen för säsongen då du kanske inte kommer ihåg var alla hinder finns. Särskilt viktigt är detta när du röjer med ATV, ett plötsligt tvärstopp sänder i full fart föraren över styret, använd hjälm!

 

32-S232 680x450.jpg

 

Slirskydd (snökedjor) är även det ett hjälpmedel för att öka säkerhet och effektivitet. Även bra belysning. Till ATV finns numera belysning med högt ljusflöde och lågt effektbehov, så även blixtljus som varnar för arbete på väg.

 

Även vintervägen blir gropig och spårig och det kan vara bra att riva vägbanan med ett tandat schaktblad då och då, en spårig vägbana är en trafikrisk!

 

Sandning med saltad sand eller torr flis (torrt krossmaterial) ökar säkerheten på din väg, redskap finns till ATV och traktor.

4. Regelverk

För den enskilda vägen finns förordningar som styr, beroende på om du har bidrag för vägen eller ej. Utgår inget bidrag står det fritt ägaren att begränsa motorfordonstrafik, förutsatt att vägen inte har byggts med bidrag och bidragsvillkoren anger annat.

 

22-350550 680x450.jpg

 

Det går att stänga vägen för motorfordonstrafik, men aldrig för gång- och cykeltrafik eller ridning om inte vägen tillfälligt är extra känslig. För en väg som uppbär bidrag finns i villkoren vad som gäller, men att tillfälligt begränsa vid tjällossning i samråd med länsstyrelsen är oftast möjligt.

 

För skyltning av hastighetsbegränsning skall länsstyrelsen kontaktas, annan skyltning om hinder, fara osv står ägaren fritt att göra.