Köpvillkor


Allmänt

Kellfri AB, 556471-9101 Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara (nedan kallat Kellfri) har i mer än 50 år levererat maskiner och komponenter till skog och lantbruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Tyskland. Från denna grund utvecklas effektiva produkter med kvalitet, funktion och kapacitet som kännetecken. Kellfri är ett väletablerat varumärke och är idag ledande på marknaden inom flera produktsegment. Kellfris produkter är CE-märkta och produkterna framställs efter svenska krav av svenska eller utländska fabriker med låga omkostnader. Denna profil ger oss möjlighet att till Dig som kund erbjuda effektiva och fullvuxna produkter till ett lägre pris.

Personuppgiftspolicy

1. Allmänt
1.1 Person- och Integritetspolicyn gäller då Kellfri AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Kellfri AB, såsom besök på webbplats och e-post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig
Kellfri AB är personuppgiftsansvarig för Kellfris behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kellfri AB (556471-9101)
Munkatorpsgatan 6
532 37 SKARA

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Kellfri AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Kellfris webbplats, använder dig av Kellfris support, besöker Kellfris webbplats eller ett event som Kellfri AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Kellfri AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Kellfri AB och för att Kellfri AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Kellfri AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Kellfri AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Kellfris webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 För dig som är kund till Kellfri AB
De personuppgifter Kellfri AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av Kellfris webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 Kellfri AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Kellfri AB dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Kellfri AB och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 Kellfri AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Kellfri AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Kellfri AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Kellfri AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering
7.1 Kellfri AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Kellfri AB:s kundtjänst eller genom att kontakta info@kellfri.se När Kellfri AB har mottagit din anmälan kommer Kellfri AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kellfri AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kellfri AB:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Kellfri AB sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Kellfri AB om inte gällande lagstiftning förespråkar eller kräver annat.

8.3 Kellfri AB sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Kellfri AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Kellfri AB koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Kellfri AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

9.2 Tredje part som Kellfri AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Kellfri AB:s och Kellfri AB:s samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Kellfri AB:s avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Kellfri AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Kellfri AB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Kellfri AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Kellfri AB:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Kellfri AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy
10.1 Kellfri AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Kellfri AB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Kellfri AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Kellfri AB, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mina sidor”.

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kellfri AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter
12.1 Kellfri AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Kellfri AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att skriftligen begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Vi kommer i samband med detta begära identifiering av dig som person enligt folkbokföringsadress. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Kellfri AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@kellfri.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy. Läs mer här.

14. Kontaktinformation
14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 SKARA
E-postinfo@kellfri.se
Telefon: 0511-242 50
Helgfria vardagar 07.00 - 17.00

Din order

Du kan alltid beställa på vår hemsida, men vill du ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–17.00. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via mail. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.

Väljer du att betala din order med faktura hämtar vi dina uppgifter från din folkbokföring. Önskas annan leveransadress går det ej att lägga order via vår hemsida. Ring en av våra säljare på 0511-242 50 för att lägga din order.

Leveransadress går endast att ändra eller lägga till om vi inte börjat hantera din order.

Betalningsvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Expeditionsavgift (f.n. 99 kr) tillkommer. Fraktfritt vid beställning över 4 000 kr netto (gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–17.00). 

Vid beställning under 4 000 kr netto tillkommer kostnad för frakt. I de fall där moms inte inkluderad i priset tillkommer även moms. Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning, via finansiering genom Nordea Finans, via kortbetalning eller via direktbanksbetalning. I de fall kortbetalning tillämpas kommer beloppet att dras från konto vid betalning.

Betalning

Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav samt debiteras dröjsmålsränta med 18 procent. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

Väljer du att betala din order med faktura hämtar vi dina uppgifter från din folkbokföring. Önskas annan leveransadress går det ej att lägga order via vår hemsida. Ring en av våra säljare på 0511-242 50 för att lägga din order. Vid betalning via kort dras beloppet direkt från konto.

Finansiering i samarbete med Nordea Finans

Kellfri erbjuder via vår samarbetspartner Nordea Finans en flexibel finansiering till en rimlig månadskostnad och avbetalningstid. För en finansieringslösning kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–17.00. Kreditupplysning görs vid Din ansökan. 

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda varor förbehålls Kellfri, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.

Överlåtelse av fordran

Kellfri förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Fel leveranser

Meddela Kellfri så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur skickar Kellfri en returfraktsedel till dig och du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan.

Restorder

Restordrar levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift. Produkten levereras när den är åter i lager. För gällande leveranstid kontakta Kellfri via e-post eller telefon 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 - 17.00.

Leveransvillkor och leveranssätt

Det du har beställt skickas från oss inom 3-7 arbetsdagar, vissa enstaka produkter upp till 14 arbetsdagar. Pga av fraktutrymme och packningsförfarande kräver vissa produkter montering av dig. Vi förbehåller oss rätten att delleverera om vi finner det lämpligt. Leveranserna gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–17.00.

Transportbolaget kontaktar dig när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som t ex vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas och betalas av kunden. Medföljande leveransgodkännande skall omgående returneras till Kellfri. Har leveransgodkännandet inte kommit Kellfri tillhanda inom 10 dagar efter leverans anses leveransen godkänd.

Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Kellfri AB. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har du rätt att utan kostnad häva köpet.

Försändelser upp till 20 kg levereras till ditt utlämningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev.

Order som är lagd hos en säljare före kl 11.30 kan hämtas på vårt lager samma dag mellan 14.00 - 15.30 (gäller ej webborder). För mer information kontakta en av våra säljare på 0511-242 50.

Outlösta paket/försändelser

Vid outlösta paket/försändelser debiteras du frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. Kostnaden står i förhållande till försändelsens vikt och volym samt till den adress godset var adresserat. Vänligen kontakta Kellfri kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 - 17.00, för gällande taxa.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Kellfri. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

Garantier

Kellfri lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Kellfri sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:
- Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm.
- Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Kellfri ansvarar för, åtar sig Kellfri att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Kellfri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Kellfris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kellfri bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Kellfri kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. Kellfri har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Reklamationsrätt

För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Kellfri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kellfri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kellfri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.

Kellfri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.

Vid reklamation kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–17.00 eller via mail info@kellfri.se. Vänligen fyll i uppgifterna i denna reklamationsblankett och bifoga foto som underlag för att vi snabbare ska kunna behandla ditt ärende.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar, Meddela oss via telefon eller mail, kundnummer, ordernummer eller fakturanummer. För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Om du inte vill meddela oss enligt ovan kan du använda den standardblankett för utförande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, klicka här.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten, du kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess du har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Kellfri returnerar betalningen på samma sätt som det är betalt. Vid faktura krediteras fakturan och vid kortbetalning sätt pengarna in på kontot. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Vid frågor kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 - 17.00 eller via mail info@kellfri.se.

Reservationer

Priser gäller enligt villkoren under rubriken Betalningsvillkor förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.

Övrigt

Köpvillkor för ströprodukter från Vida, se respektive artikel.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Kellfris marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Kellfri förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Kellfri friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.